Bezuinigingen Zevenaar: iedereen draagt bij

146 Views

Net als veel andere gemeenten, moet ook Zevenaar de komende jaren bezuinigen. De tekorten in het sociaal domein zijn hiervoor de belangrijkste aanleiding. Die zijn het gevolg van de decentralisatie van taken zoals jeugdzorg door het Rijk, maar het Rijk heeft niet gezorgd voor voldoende budget. Voorop staat dat iedereen die dat nodig heeft betaalbare en passende zorg blijft ontvangen. Daarom moet iedereen een steentje bijdragen.

Het college stelt de gemeenteraad een zo evenwichtig mogelijk pakket van bezuinigings- en besparingsmaatregelen voor. Deze maatregelen moeten het tekort van €7,7 miljoen wegwerken. Om onomkeerbare besluiten te voorkomen wil het college de bezuinigingen vanaf 2020 zoveel mogelijk stapsgewijs invoeren en zo op een sluitende begroting in 2023 uitkomen. Helaas zullen de bezuinigingen bij iedereen in de gemeente voelbaar zijn. De bezuinigingen richten zich vooral op het sociaal domein, fysiek domein, belastingen en de gemeentelijke organisatie. De voorzieningen blijven zoveel mogelijk intact.

Concrete bezuinigings- en besparingsvoorstellen
De belangrijkste voorstellen die het college aan de gemeenteraad doet, zijn (in willekeurige volgorde):

  • Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en Wmo door verbetervoorstellen door te voeren. Dit is onderdeel van het verbeterprogramma sociaal domein.
  • Verhoging van belastingen en heffingen.
  • Bijzondere bijstand: geen vergoeding van de eigen bijdrage van de kosten Wmo, verlaging van de vergoeding van huisinrichting, versobering van het kindpakket en de Gelrepas en versobering van de maatschappelijke begeleiding van statushouders.
  • Vermindering van financiële ondersteuning. Dit geldt voor een breed spectrum zoals sport, onderwijsbegeleiding, volksuniversiteit, culturele festivals, Muziekstad, sociaal raadsliedenwerk en het knooppunt mantelzorg.
  • Bezuiniging op onderhoud van openbare wegen en openbaar groen.
  • Bezuiniging bij de interne bedrijfsvoering op formatie en budgetten.

Definitieve besluitvorming

De gemeenteraad behandelt de bezuinigingsmaatregelen samen met de meerjarenbegroting 2020-2023  in de vergadering op 6 november. Deze onderwerpen komen eerst nog aan de orde in drie raadscommissies. De commissie Samenleving komt bijeen op 22 oktober en de commissies Ruimte en Middelen op 23 en 24 oktober.

Belanghebbenden kunnen gebruik maken van het zogenoemde inspreekrecht in een raadscommissie. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Zevenaar onder organisatie en bestuur.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!