Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Liemers Actueel (en haar initiatiefnemers) geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt. Zij kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, door het vertrouwen op, of door handelingen die verricht zijn naar aanleiding van, de op deze website verstrekte informatie.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Liemers Actueel gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Liemers Actueel aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Liemers Actueel.