Zevenaar sluit boekjaar 2014 af met beperkt verlies

19 Views

De jaarstukken 2014 van de gemeente Zevenaar laten een nadelig saldo zien van € 0,2 miljoen. In de tussentijdse financiële rapportage, die in oktober 2014 is behandeld in de raad, werd uitgegaan van een verwacht voordelig resultaat over 2014 van € 0,7 miljoen. Het resultaat blijft daarmee circa € 0,9 miljoen achter bij de verwachting.

Een belangrijke oorzaak van het nadelige resultaat is de grondexploitatie. Door met name het achterblijven van grondverkopen op 7Poort en een lagere exploitatiebijdrage voor dit bedrijventerrein, is een nadeel ontstaan van € 2,8 miljoen. Daarentegen loopt de gemeente Zevenaar minder risico op de grondexploitaties. Dit risico is verlaagd met circa € 2,7 miljoen.

Door onder andere lagere uitgaven voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en een hogere algemene uitkering van het rijk zijn in de jaarstukken ook voordelen opgenomen.

In de jaarstukken is naast een financiële verantwoording ook informatie opgenomen over de voortgang en realisatie van (beleids)doelstellingen. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de voorbereiding op de nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugd en werk & inkomen en passend onderwijs.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!