De Liemers gaat aan de slag met Streekproducten

137 Views

Wat we eten maakt ons landschap

In de Liemers vragen een aantal partijen aandacht voor Liemerse streekproducten. Zij hebben gezamenlijk een project opgezet: Korte Ketens in het Liemers Landschap. Dit project gaat 1 juni van start. Doelstelling van het project is kennismaking van de inwoners met en afzet van streekproducten in de Liemers. Deelnemende partijen zijn LTO (Land- en Tuinbouworganisatie), Afdeling de Liemers-Montferland, Liemers Trots (Stichting ter Bevordering van streekproducten in de Liemers en LiemERS++), netwerkorganisatie voor een leefbaar platteland. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de inzet van de Liemerse gemeenten én door een financiële bijdrage van de provincie Gelderland.

Zowel bij producenten als bij consumenten neemt de aandacht en bereidheid toe om met de voedselproductie en – keuze bij te dragen aan een duurzame land- en tuinbouw. Ook de gemeenten willen het voedselvraagstuk agenderen; zij zoeken hun rol in het faciliteren van lokale voedselinitiatieven en het bijdragen aan korte ketens in de streek. Diverse producenten in de Liemers zijn gestart met lokale voedselvoorziening. Ze lopen aan tegen gebrek aan inzicht en onzekerheden betreffende de afzet, logistiek en onvoldoende samenwerking met gebiedspartners. In het project Korte Ketens in het Liemers Landschap krijgen zij de gelegenheid een verdiepingsslag te maken met hun business cases in nauwe samenwerking met gebiedspartijen, zoals Liemers Trots, de plaatselijke supermarkt e.d. Daarnaast zullen de Liemerse inwoners vaker kunnen kennis maken met streekproducten door het organiseren van allerlei activiteiten als proeverijen, markten en andere activiteiten. Liemers Trots zal hier een stimulerende, verbindende en organiserende rol in spelen. De overheden ten slotte worden gestimuleerd de ontwikkeling van duurzame voedselvoorziening te bevorderen in hun rol als kennisdeler, loket voor ondernemers en facilitator in ruimtelijke ordeningszaken.

Vernieuwend in dit project is de bewustwording dat voedselconsumptie nauw samen hangt met de kwaliteit van het landschap: inzicht in wat we eten en welk platteland dit geeft, kan ons helpen met de keuzes voor goed voedsel en voor een gezonde leefomgeving. En verdere uitrol van lokale en regionale afzet kan zo prima gekoppeld worden aan een veerkrachtig en aantrekkelijk voedsellandschap. Zo krijgen zowel de duurzame landbouw als het slow toerisme een krachtige impuls.

LiemERS++ is de opvolger van de gebiedscommissie. De Liemerse gemeenten, het waterschap Rijn en IJssel en de private partijen in het landelijk gebied (LTO Liemers Montferland, Gelders Particulier Grondbezit, Liemers Trots en Vereniging Streekbeheer Rijnstrangen) werken nauw samen om onder andere opgaven en wensen op sociaal – en economisch terrein te stimuleren en vooral te realiseren. De kwaliteit van de initiatieven én de samenwerking tussen de Liemerse private en publieke partijen wordt aangevuld door de bovenregionale samenwerking van LiemERS++. Juist daardoor sluiten deze projectvoorstellen goed aan bij het provinciale beleid.

Share on LinkedInEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on Twitter
Liemers Trots. Persbericht gem. Duiven.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).