Gemeente Duiven: Positieve financiële afsluiting 2016

52 Views

De jaarrekening 2016 is klaar. Met de jaarrekening kijkt de gemeente terug op wat er op wat er in 2016 is bereikt. De jaarrekening geeft ook inzicht in de kosten van de uitvoering en in de financiële positie van de gemeente. Het jaar 2016 sluit af met een positief resultaat van €2.795.000. De gunstige ontwikkelingen binnen de grondexploitatie dragen hier in belangrijke mate aan bij. Met het storten van het financiële resultaat van de jaarrekening 2016 in de Algemene Reserve zit de gemeente Duiven ruim boven de vastgestelde ondergrens uit en is daarmee weer toekomstbestendig.

De doelen die gesteld waren in de begroting zijn nagenoeg allemaal bereikt. Dat geldt ook voor de ambities uit het collegeprogramma. Op veel gebieden is er sprake van grip op de uitgaven en de ontwikkelingen. Dit is zeker zo binnen het sociale domein, waar ook in 2016 sprake is van overschotten. Er is een basisnetwerk gekomen. Nieuwe vormen van ondersteuning zijn ingezet en verder ontwikkeld. En het sociaal team heeft zich verder bekwaamd om betere hulp te kunnen regelen voor de meest complexe situaties.
De medewerkers van de gemeente hebben zich ook verder ontwikkeld om op een andere manier in gesprek te komen met de samenleving. Of om echt meer samen te werken, zoals bijvoorbeeld bij het ‘BOSS’-programma (bewegen|ontmoeten|sporten|spelen). Ander voorbeeld van deze nieuwe manier van (samen)werken is het inrichten van een nieuwe ontmoetingsplek voor de jeugd van de gemeente Duiven door de jongerenraad.

Wat in 2016 ook meer vorm heeft gekregen, is het centrum van Duiven. Het is nog niet af, maar we merken al dat het er levendiger is en meer mogelijkheden biedt voor ontmoeting. Optimale bezetting van de beschikbare winkelruimte in het centrum blijft een aandachtspunt.
Vorig jaar is er ook hard gewerkt aan het stimuleren van kaveluitgifte. Er zijn financieel goede resultaten geboekt op dit vlak. Dat de economische situatie in ons land weer gunstiger is dan enkele jaren geleden, heeft hieraan bijgedragen. Ook heeft dit geholpen bij de daling van het aantal inwoners dat zonder werk is. Er is in 2016 veel werk verzet om de sociale werkvoorziening (Presikhaaf Bedrijven), samen met andere gemeenten, toekomstbestendig te maken. Hier wordt in 2017 vervolg aan gegeven.

Meer informatie en cijfers vindt u in de Jaarrekening 2016 op IBabs: http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=duiven&agendaid=ee4dc5b2-3e21-4087-b7cc-ffc2d2c28f00&FoundIDs=&year=2017.

Share on LinkedInEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on Twitter
gemeentehuis-duiven

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).