Coalitieakkoord Duiven 2022-2026 definitief vastgesteld

105 Views

DUIVEN – Het coalitieakkoord ‘Met elkaar kleuren we de gemeente Duiven’ van Lokaal Alternatief, DOED en CDA is definitief. De portefeuilleverdeling is hiermee ook  definitief  vastgesteld. Het coalitieakkoord kent drie opgaven. Het versnellen van de woningbouw, duurzaamheid en de verdere transformatie binnen het sociaal domein. In het coalitieakkoord krijgt inwonerscommunicatie en – participatie een prominente rol. In gesprek gaan met inwoners en de gemeenteraad over de rol en inbreng van de samenleving staat voorop.

Gemma Tiedink: “Er ligt een mooi, definitief coalitieakkoord voor de komende jaren. Ik ben blij, het is gelukt”. In het definitieve coalitieakkoord zijn ook een aantal suggesties vanuit de VVD en GroenLinks verwerkt.

Portefeuilleverdeling
Gemma Tiedink (Lokaal Alternatief) neemt de opgave ‘duurzaamheid’ voor haar rekening, Dominique van Dam (DOED) de opgave ‘versnelling woningbouw’ en Johannes Goossen (CDA) zal zich in gaan zetten voor de opgave ‘verdere transformatie van het sociaal domein’. Samen met burgemeester Huub Hieltjes en gemeentesecretaris Rutger den Haan vormen de drie wethouders het college van burgemeester en wethouders.

Uiteenzetting opgaven
De focus binnen de opgave versnelling woningbouw ligt op het realiseren van plannen die de afgelopen periode zijn gemaakt en het onderzoeken van extra mogelijke woningbouwlocaties. Aan de hand van nieuwe prognoses van woonbehoefteonderzoeken wordt over twee jaar mogelijk de koers bijgesteld. Binnen de opgave Duurzaamheid blijven de verduurzaming van energie-opwek, energiebesparing en het duurzaam verwarmen van woningen en gebouwen belangrijk. Ook krijgt de overgang naar een samenleving zonder afval aandacht. De aanpassing van de openbare ruimte op extreme hitte, droogte en regenval grijpt de nieuwe coalitie aan om te investeren in biodiversiteit. Ten slotte zet de nieuwe coalitie binnen de transformatie sociaal domein in op een doelgroepgerichte aanpak om te investeren in de positieve gezondheid van de inwoners. Met positieve gezondheid ligt het accent niet op ziekte maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Met een bredere benadering draagt het bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

 

Volledige portefeuilleverdeling college Duiven 2022-2026

Portefeuille burgemeester Huub Hieltjes:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving en APV
 • Crisis- en perscommunicatie
 • Economie en bedrijventerreinen
 • A15 verbreding A12
 • ICT, privacy & informatiebescherming
 • Nutsbedrijven

 

Portefeuille wethouder Gemma Tiedink (1e loco):

 • Opgave duurzaamheid
 • Werk & inkomen
 • Onderwijs & onderwijshuisvesting
 • Beheer openbare ruimte
 • Mobiliteitsplan
 • Vrijwilligersbeleid en stimuleringsbeleid
 • Liemerse ambassade

 

Portefeuille wethouder Dominique van Dam (2e loco)

 • Opgave versnelling woningbouw
 • Omgevingswet
 • Omgevingsvisie en omgevingsplannen
 • Ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen
 • Horecaplein, centrumplein en passage
 • Participatiebeleid

 

Portefeuille wethouder Johannes Goossen (3e loco)

 • Opgave transformatie sociaal domein
 • Zorg & wonen
 • Financiën
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Dienstverlening en communicatie
 • Democratische vernieuwing

Foto: Foto Jacques Kok

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!