Hulp aan eigenaren verzakte woningen Zevenaar

361 Views

Als gevolg van een langdurige periode van extreme droogte in de zomer van 2018 hebben veel woningeigenaren met scheurvorming in en verzakking van hun woning te maken. Het college van B&W biedt vanuit de ondersteuningsvraag van getroffen inwoners en een motie van de gemeenteraad hulp aan. Zij vraagt voor een pakket van maatregelen en aanvullend onderzoek budget aan de gemeenteraad.

 Het gaat om ongeveer 200 meldingen van schade (scheurvorming/verzakking) aan woningen. In geen enkel geval is sprake van een onveilige situatie met een hoge urgentie voor herstel. Hoewel de gemeente niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de geleden schade wil Zevenaar haar inwoners met de volgende maatregelen ondersteunen.

 WOZ waarde opnieuw beoordelen

Alle woningen die zijn gemeld met verzakkingsschade worden voor de bepaling van de WOZ waarde opnieuw beoordeeld. De eigenaren van deze woningen hebben daarom nog geen WOZ beschikking en taxatieverslag ontvangen. Zij ontvangen de WOZ waarde binnen een aantal weken.

Subsidie voor advies

Woningeigenaren kunnen subsidie ontvangen voor advisering door een erkend bureau over de bodemsamenstelling, (funderings)constructie of herstel. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de kosten met een maximum van € 250. Woningeigenaren die dergelijk advies al hebben ingewonnen, kunnen deze subsidie met terugwerkende kracht krijgen, mits ontvangen na de droogteperiode in 2018 en aan te tonen met bewijsstukken.

 Subsidie voor het afkoppelen van regenwaterafvoer en vergroening van de tuin

Een eenmalige subsidie van maximaal € 250 kan ter beschikking worden gesteld voor het afkoppelen van regenpijpen van de riolering. Het schone regenwater wordt gescheiden van het afvalwater. Het regenwater wordt afgevoerd naar de tuin. Via de tuin kan het regenwater in de grond infiltreren.

Deze subsidie is in eerste instantie bedoeld voor woningeigenaren met gemelde schade in het voor verzakking gevoelige gebied. In het kader van maatregelen voortvloeiend uit het plan om klimaatveranderingen op te vangen kan het gebied later uitgebreid worden. Woningeigenaren die deze werkzaamheden al hebben uitgevoerd, kunnen de subsidie met terugwerkende kracht krijgen mits uitgevoerd na de droogteperiode in 2018 en aan te tonen met bewijsstukken.

Nader onderzoek naar effect van groen op woningverzakking en scheurvorming

In het verleden is een beperkt onderzoek uitgevoerd naar het effect van groen (bomen, hagen en heesters) op krimp en zetting van kleibodems en als gevolg daarvan verzakking en scheurvorming. Er is behoefte aan een update en uitbreiding van dit onderzoek.

 Deelname aan Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Het college is geen voorstander van deelname aan het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Dit fonds biedt ondersteuning voor gedupeerden, die voor de financiering van herstelkosten geen gebruik kunnen maken van reguliere financieringsbronnen. In Zevenaar is hiervoor geen belangstelling.

Als de gemeenteraad de voorgestelde aanpassing van de verordening vaststelt, kan in sommige gevallen de Stimuleringsregeling Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente Zevenaar worden ingezet voor funderingsherstel.

Hoe vangen we de gevolgen van het veranderende klimaat op?

Samen met de Liemerse gemeenten Duiven en Westervoort en het waterschap Rijn en IJssel werkt Zevenaar aan een lange termijn plan om klimaatveranderingen voor de Liemers op te vangen. Dit plan moet het gebied beter voorbereiden op de gevolgen van klimaatveranderingen, waaronder hitte en droogte, maar ook wateroverlast en overstromingen.

Besluitvorming

Alle ondersteuningsmaatregelen zijn onder voorbehoud van besluitvorming van de gemeenteraad op 3 juli 2019.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!