Voorkeursvarianten voor verbetering bereikbaarheid Gelders Eiland bekend

70 Views

Welke maatregelen zorgen voor een vlotte en veilige ontsluiting van het Gelders Eiland? En hoe zorgen we voor een goede en veilige verkeersdoorstroming in en rond Babberich? Uit een variantenstudie is naar voren gekomen dat drie oplossingsrichtingen het meest geschikt zijn. Na afweging van verschillende maatregelen sluiten deze varianten het beste aan bij de eisen en wensen voor het gebied.

Dagelijks ervaren bewoners, reizigers en bezoekers problemen met de bereikbaarheid, leefbaarheid en  verkeersveiligheid op en langs de route van en naar het Gelders Eiland. De gemeente Zevenaar onderzoekt daarom samen met de provincie Gelderland de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek. In de afgelopen periode zijn verschillende onderzoeken naast elkaar gelegd en hebben werkgroepen gekeken naar haalbare oplossingen voor de problemen en uitdagingen in het gebied. Tijdens deze verkenningsfase zijn de inzichten uit de afgelopen jaren samengebracht.

Gebiedsoplossing
Bij de zogenoemde ‘Gebiedsoplossing’ wordt een groter gebied aangepakt, waarbij verschillende maatregelen kunnen bijdragen aan de veiligheid, leefbaarheid en verkeersdoorstroming. De Gebiedsoplossing gaat uit van de aanleg van nieuwe infrastructuur in combinatie met gebiedsontwikkeling ten aanzien van natuur, landschap, recreatie en ruimtelijke kwaliteit. Bij deze variant wordt het Witte Kruis verbonden met BusinessPark 7Poort en kan deze verbinding ook voor fietsers worden aangebracht. Daarnaast zijn er verschillende maatregelen mogelijk, zoals het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt en het inrichten van de Dorpsstraat in Babberich als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Ook kan er bijvoorbeeld een vrachtwagenverbod worden ingesteld. Een andere mogelijkheid bestaat uit het verlagen van de maximumsnelheid op de Babberichseweg naar 60 kilometer per uur en de kern van Babberich een meer dorps karakter geven. Ook een sobere variant van deze gebiedsoplossing wordt uitgewerkt, waarbij de aanpassingen aan het Witte Kruis (parallelweg) geen onderdeel uitmaken van de aanpassing.

Naast de wegaanpassingen wordt ook gekeken naar andere aspecten. Zo zijn de grote ondernemingen op het Gelders Eiland erg vooruitstrevend op het gebied van verduurzamen. Dit biedt kansen voor het terugdringen van de Co2-uitstoot. Ook aandacht voor het beïnvloeden van schoner vrachtverkeer draagt hieraan bij.

Nulplus variant
De andere voorkeursvariant is gebaseerd op minimale aanpassingen, waarbij de huidige infrastructuur zoveel mogelijk gelijk blijft. De maatregelen bestaan met name uit aanpassingen aan de bestaande route (N811, Babberichseweg, Dorpsstraat en Beekseweg) om de verkeersveiligheid te verbeteren. Denk aan het realiseren van oversteekplaatsen, het opheffen van langsparkeren en het verlagen van de maximale snelheid voor gemotoriseerd verkeer in Babberich. Ook het aanbrengen van geluidreducerend asfalt, het beïnvloeden van schoner vrachtverkeer en ecologisch bermbeheer kunnen onderdeel uitmaken van dit maatregelenpakket. Deze zogenoemde Nulplus variant draagt in beperktere mate bij aan de opgaven in het gebied.

Vervolg
De komende zes maanden worden de drie varianten (gebiedsoplossing, sobere gebiedsoplossing en de nulplus variant) verder uitgewerkt om de haalbaarheid van deze oplossingen in beeld te brengen. Naar verwachting nemen de provincie Gelderland en de gemeente Zevenaar eind 2021 een besluit over welke variant de beste oplossing biedt voor de uitdagingen in het gebied. Ook wordt gekeken of er voldoende mogelijkheden zijn om de voorkeursvariant te realiseren.

Reageer op dit artikel

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met (verplicht).

Meer weten over de Liemers? Ga naar De Liemers Helemaal Goed!